Informace pro rodiče


13.1.2021

Konečně sníh- tělocvik na zahradě, pobyt na čerstvém vzduchu

8.1.

V týdnu od 11.1. do 15.1. budeme psát pololetní testy z českého jazyka a matematiky

Učivo, které budou obsahovat je následující

Český jazyk-

diktát vět, doplňování u,ú,ů, věta -slovo-slabika-hláska-písmeno, druhy vět-O,T,R,P, slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná-synonyma, abeceda

Matematika-

sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku, číselná řada 0 -100, porovnávání čísel, slovní úlohy- zápis, znázornění, výpočet, odpověď, písemné sčítání a odčítání do 100

Informace pro rodiče a žáky k výuce od 4.1. 2021

Od 4.1.2021 bude probíhat prezenční výuka ve třídě. Bude platit nový rozvrh, který je zde zveřejněný.

Počty hodin v jednotlivých dnech budou stejné jako od začátku roku.

Protože budeme muset mít po celou dobu pobytu v budově roušky, budu se snažit každý den výuku proložit pobytem na zahradě, kde roušky nebudeme muset mít a děti se tam trochu provětrají a protáhnou.

Ve třídě budeme také více větrat, dle daných nařízení.

Proto, prosím, oblékejte děti dostatečně a tak, aby mohly každý den jít i na zahradu.

Sbalte jim více roušek na výměnu během dne.

Děkuji

Daniela Ševčíková

Vážení rodiče,

od 4. ledna 2021 bude opětovně platit tento rozvrh.

Jediné, co neplatí, je Pč vAj, které nevyučuje paní učitelka Hrdinová - ale třídní učitelka.


Vážení rodiče, přeji Vám

krásné prožití Vánočních svátků a v novém roce 2021

hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti

z Vašich báječných dětí

Daniela Ševčíková


15.12.

Informaci o prodloužení vánočních prázdnin mají děti nalepenou v žákovské knížce- viz jiná sdělení.

Vánoční prázdniny z důvodu epidemiologické situace začínají již 21.12.

Školní docházka před Vánocemi končí dnem 18.12. 2020

15.12.

V pátek 18.12. se už nebudeme učit, uděláme si příjemné vánoční posezení.

S vánočními tradicemi, cukrovím, občerstvením, pohádkou apod.

Pokud se někteří kamarádi domluví, mohou si vyměnit drobný dáreček.

Loni se ale někteří domluvili a nakonec kamarádovi nic nedonesli, tak to moc nedoporučuji.

Nechám to na Vašem zvážení.

S sebou: pouzdro, klíče od šatny, čip, deníček, žákovskou knížku, občerstvení a vánoční náladu.

Školní knihovna

V letošním školním roce si mohou děti půjčovat knížky ze školní knihovny

každé úterý a pátek v době od 12,45 - 13,30 .

V knihovně je hodně zajímavých knížek pro všechny čtenáře- začínající i pokročilé.

Určitě to mohu dětem jen doporučit.


Vážení rodiče,

přihlásili jste Vaše dítě do kurzu Cambridge Pre-Starters. S radostí jsme v říjnu začali, rozdali si pracovní sešity a škola byla uzavřena. Od 30.listopadu se konečně kurzy opět vrací, ale bohužel nemůžeme vyučovat ve smíšených skupinách a vyhovět tak Vašim požadavkům ohledně dne výuky. Proto, než nám to vládní nařízení opět dovolí, budeme muset pracovat v neměnných skupinách v rámci jednoho třídního kolektivu.

Vaše dítě, ze třídy 2.C, bude mít výuku každé úterý v čase od 12,45 do 13,30. Ohledně výše kurzovného, jehož cena bude oproti přihlášce snížena, budete brzy informováni. Touto cestou bych také ráda poděkovala všem z vás, kteří již zaplatili 200 Kč na pracovní sešit. Pokud jste tak ještě někteří neučinili, požádala bych Vás o úhradu: Číslo účtu školy: 33836621/0100 Variabilní symbol: každému dítěti byl přiřazen - papírek je nalepený v žákovské knížce Zpráva pro příjemce: Cambridge-pracovní sešit.

Přeji všem mnoho zdraví a pozitivní energie,

Marta Egberts

30.11.

Informace pro rodiče

Od zítřka 1. 12. 2020 přecházíme opět k původnímu rozvrhu.

Tv a Hv budeme zaměňovat za výuku předmětu, kde potřebujeme něco více procvičit, popř. budeme chodit na zahradu, abychom mohli být chvíli bez roušky.


Učivo probrané v distanční výuce do 13.11.2020

Český jazyk

Učebnice do strany 34

Pracovní sešit do strany 24

Čítanka do strany 39

Písanka do strany 22

Matematika

Pracovní sešit 5 do strany 14

Pracovní sešit 4B do strany 26

Prvouka

Učebnice do strany 16- 17

Pracovní sešit do strany 16

Informace pro rodiče a žáky k výuce od 18.11.

Od 18.11. 2020 bude již probíhat prezenční výuka ve třídě. Bude platit nový rozvrh, který je zde zveřejněný.

Počty hodin v jednotlivých dnech budou stejné jako od začátku roku.

Protože budeme muset mít po celou dobu pobytu v budově roušky, budu se snažit každý den výuku proložit pobytem na zahradě, kde roušky nebudeme muset mít a děti se tam trochu provětrají a protáhnou.

Ve třídě budeme také více větrat, dle daných nařízení.

Proto, prosím, oblékejte děti dostatečně a tak, aby mohly každý den jít i na zahradu.

Sbalte jim více roušek na výměnu během dne.

16.11. - Ředitelské volno

17.11. - Státní svátek

Informace pro 1.a 2. ročníky.odt

10.11.

Vážení rodiče,

v září na první třídní schůzce jsem Vás informovala o ředitelské volnu

plánovaném na pondělí 16.11. 2020.

Pokud však z rozhodnutí vlády, bude tento den vyhlášen jako den pracovního volna, tak se ředitelské volno ruší.

Daniela Ševčíková

7.11.

Informace ke škole v přírodě

Vážení rodiče, škola v přírodě bude podle epidemiologické situace přesunuta na jiný termín.

Zatím platbu neposílejte.

Děkuji za pochopení

Daniela Ševčíková

2.11.

Informace pro rodiče dětí, které byly přihlášeny do kurzu Cambridge:


Vážení rodiče,


na začátku října jsme s nadějí odstartovali kurz Cambridge Pre-Starters. Bohužel školy byly z důvodu pandemie brzy uzavřeny a náš kurz tedy prozatím pozastaven. Dokud se děti nevrátí zpět do školy, neplaťte žádné kurzovné - jeho cena bude snížena s ohledem na počet zrušených lekcí.

Jen bych Vás touto cestou chtěla požádat o uhrazení částky 200 za pracovní sešit, který již děti obdržely.


Číslo účtu školy: 33836621/0100

Variabilní symbol: každému dítěti byl přiřazen - papírek je nalepený v žákovské knížce

Zpráva pro příjemce: Cambridge-pracovní sešit


Předem Vám mnohokrát děkuji a přeji vám všem pevné zdraví i pozitivní energii.


Marta Egberts


25.10.

Podzimní prázdniny od 26.10. do 30.10. 2020

19.10.

Chválím všechny šikovné rodiče a děti, kteří vše hravě zvládli...

Nezapomeňte zítra nachystat k PC pouzdro, učebnici a PS Prvouka, kartičky, které budou nejlépe na tvrdém papíře, hodně viditelné, ještě je několikrát děti obtáhnou fixem nebo pastelkou....

Daniela Ševčíková

Pravidla distanční výuky - Bakalka

Prostředky

 1. Škola provozuje jednotné prostředí pro výuku, spolupráci a komunikaci v rámci G Suite pro vzdělávání.

 2. V souladu s legislativou jsou žákům 1.-9. ročníku zřízeny online účty.

 3. Toto jednotné prostředí umožňuje:

  1. vzájemnou komunikaci mezi školou a žáky i mezi žáky navzájem (e-mail, chat, videokonference),

  2. přistupovat ke svým dokumentům a jiným souborům odkudkoliv. Není závislé na prostředcích školy. Je tedy vhodné pro vzdálenou práci, spolupráci i výuku,

  3. zadávat, vypracovat, odevzdávat a klasifikovat úkoly a jiné žákovské projekty bez ohledu na formu výuky (distanční/prezenční),

  4. poskytovat zpětnou vazbu k žákovské práci.

Výuka

 1. Distanční výuka je součástí novely školského zákona (2020). Ten zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

 2. Distanční výuka a její průběh, výstupy a hodnocení jsou rovnocenné s výukou prezenční.

 3. Distanční výuka klade rozdílné nároky na žáky i na učitele. Hodinová dotace distanční výuky proto neodpovídá hodinové dotaci běžného rozvrhu žáka.

 4. Ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, připojovat se na videokonference dle rozvrhu distanční výuky, kontrolovat e-mailovou schránku a obsah i případné změny v Kurzech Google Classroom.

 5. Výuka, zadávání a poskytování zpětné vazby neodpovídá klasickému rozvrhu, ale funguje v delších, ideálně týdenních cyklech.

Průběh distanční výuky

 1. Žák pracuje podle týdenního plánu, který nastaví třídní učitel a učitelé ostatních předmětů.

 2. Distanční výuka probíhá v pravidelném rytmu ve dnech školního vyučování.

  1. Zadávání nových materiálů a úkolu v dopoledních hodinách.

  2. Škola nezadává úkoly ze dne na den nebo například z pátku na pondělí.

 3. Výuka neprobíhá v odpoledních hodinách, během víkendů a státních svátků a školních prázdnin.

 4. Žák má nárok na distanční výuku, zpětnou vazbu i podporu při výuce v době školního vyučování, proto rovněž nelze očekávat, že škola bude řešit vaše připomínky a dotazy obratem i ve večerních hodinách a ze dne na den.

 5. Pokud technické vybavení žáka a jeho internetová konektivita neumožňuje plnohodnotné zapojení do distanční výuky, poskytne mu škola náhradní podporu (tištěné materiály, e-mailová komunikace, …- viz informace níže

Rozsah distanční výuky

 1. Distanční výuka probíhá formou videokonference (synchronní výuka) - viz upravený rozvrh hodin zveřejněný 14. 10. 2020.

 2. Další formou práce je asynchronní výuka zadávaná pomocí Kurzů Google Classroom.


Pokud žák nemá podmínky pro distanční výuku

 1. V případě, že žák nemá podmínky k distanční výuce (připojení k internetu, vybavenost technikou, možnost videokonference), zákonný zástupce žáka neprodleně kontaktuje třídního učitele a domluví si vhodný způsob vzdělávání.

 2. Žáci, kteří nemají možnost zúčastnit se výuky formou videokonferencí, oznámí tuto skutečnost svému třídnímu učiteli a dohodnou předání materiálů a formu jiného zadání práce.

Pro zákonné zástupce

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.

 2. Pokud se žák nepřihlásí k distanční výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky, nejlépe formou e-mailu třídnímu učiteli.

 3. Zákonný zástupce má možnost sledovat průběh distanční výuky a míru splněných/nesplněných úkolů formou dohledu v jednotlivých kurzech.

 4. K této funkci jsou vyzváni formou e-mailové pozvánky.

Hodnocení distanční výuky

 1. Základem klasifikace je kombinace známek z prezenční a distanční výuky.

 2. V rámci distanční výuky se hodnotí:

  1. Aktivita v přístupu k distanční výuce

  2. Známky za projekty

  3. Známky za dílčí práce

  4. Známka z přezkoušení formou ústního pohovoru formou videokonference.


13.10.

Vážení rodiče,

v rámci připravenosti naší školy na online výuku jsme všem žákům založili online účty, které budou v budoucnu sloužit jako prostředek komunikace mezi žákem a školou a také jako jednotné prostředí pro práci s cloudovými službami a online výukou.

Přihlášení k online účtu: https://www.google.com/

účet: jmeno.prijmeni@zak.bakalka.cz (doplňte jméno a příjmení žáka)

heslo: Zak12345 (žák si heslo při prvním přihlášení změní na své vlastní)

Pro snazší zavedení žákovských účtů vás prosíme o součinnost a pomoc při jejich prvotním nastavení.

Pro snazší zavedení žákovských účtů vás prosíme o součinnost a pomoc při vytváření dostatečně silného a bezpečného hesla a prvního přihlášení žáka do systému.12.10.

Podzimní prázdniny jsou od 26.10. do 30.10. 2020

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8. 10. 2020 dojde ke zprovoznění nového elektronického systému vyzvedávání dětí

ze školní družiny. Při vyzvedávání dětí přikládáte čip k terminálu, který je umístěný vlevo

od nástěnky. Do pátku 16. 10. 2020 bude v provozu i dosavadní systém zvonění.

vedoucí ŠD Jana Kotoučková

POZOR - důležité !

Omezení z nařízení Krajské hygienické stanice

Na základě nařízeného mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. 3/2020 s účinností

od 5. října do 18 . října 2020 se:

1. omezuje provoz školy tak, že součástí vzdělávání není zpěv.

2. omezuje provoz školy tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání.30.9.

Akce "DARUJ KNIHU DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY"

Vážení a milí rodiče,

jsem velmi ráda, že naše škola má svoji vlastní hezkou knihovnu, plnou spousty krásných knížek. Můžeme tak dětem nabídnout možnost bezplatně si tyto knihy zapůjčit. A s velikou radostí musím říct, že této možnosti děti z I.stupně využívají opravdu velmi rády, často a pravidelně. Knihovna je ve výpůjční době zaplněná velkým množstvím čtenářů, pro něž se snažíme seznam knižních titulů stále rozšiřovat a obohacovat o novinky různých žánrů, tak aby si každý vybral.

Knihovna pro děti z I.stupně čítá bezmála 900 titulů. Ale z velké části je to také právě Vaší zásluhou - díky Vašemu aktivnímu přístupu v minulých ročnících projektu "Daruj knihu" a také z financí z fondu Rady rodičů.

Také v tomto školním roce je tu výše zmíněný projekt "Daruj knihu" a já budu velmi ráda, pokud se do něj budete chtít zapojit také Vy. Je to snadné. Na vrátnici školy je umístěn košíček s barevnými lístky. Na každém z nich je uvedeno jméno spisovatele a název knihy.

V případě Vašeho zájmu a souhlasu si Vaše dítě může jeden či více papírků z košíku vylosovat a danou knihu s Vámi zakoupit a přinést do školy, kde ji odevzdá svému třídnímu učiteli nebo paní učitelce Egberts ve třídě 3.B.

Všechny nové knihy budou obaleny a jméno dárce zapsáno na přední stránce.

Předem veliké poděkování všem, kteří se do tohoto projektu chtějí svým knižním příspěvkem aktivně zapojit.2.10. Návštěva GYMparku

Všechny děti byly nadšené....

V první části návštěvy děti hrály závodivé hry, v druhé části (viz foto) zkoušely cvičení na nářadí a na žíněnkách.


POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

9. 9. 2020 Mgr. Eva Čermáková

Od čtvrtka 10. 9. 2020 platí pro všechny žáky a zaměstnance školy povinnost nosit roušku či respirátor k ochraně úst a nosu ve všech společných prostorách školy. Při výuce ve třídě mohou mít při dodržení všech hygienických podmínek roušky sundané.

Žádáme rodiče, aby své děti vybavili i náhradní rouškou a sáčkem na použitou roušku.

_________________________________________________________________________________________

Současně žádám rodiče, aby byli zodpovědní a neposílali do školy děti s respiračními příznaky - kašel, zvýšená teplota....

Prosím, dávejte mi neprodleně vědět - email, - proč dítě není ve škole.

Děkuji

Ševčíková


21.9.

Prosím rodiče, aby ode dneška dohlédli na psaní oprav v linkovaných sešitech ČJ a M (kromě pětiminutovky).

Pokud dítě udělalo chybu, píše opravu. Minulý týden jsme je psali společně, takže to už každé dítě umí.

18.9.

Prosba na rodiče

Prosím všechny rodiče, aby si pročetli řád školy. Je na webu školy.

Hlavně si pročtěte kapitolu- Omlouvání absence žáka.

Stále někteří rodiče nemají v omlouvání absence jasno.

Výňatek z řádu školy:

Důvod nepřítomnosti ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci žáka nahlásit škole do 3 dnů

a do 48 hodin po návratu žáka do školy písemně omluvit žákovu nepřítomnost na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Tuto omluvenku předloží žák neprodleně třídnímu učiteli. Třídní učitel není povinen omluvenku vymáhat, nebude-li předložena včas, absence bude považována za neomluvenou.


Předem děkuji

Daniela Ševčíková


Informace - třídní schůzky 14.9. 2020

11.9.

Aktovka

Aby děti neměly těžkou aktovku, budou ve třídě- ve svém šanonu nechávat obalenou učebnici hudební výchovy, prvouky, čítanku a mimočítankovou četbu knihu Z deníku kocourka Modroočka. Přinesou je domů jen v případě, že bude zadán nějaký úkol nebo opakování učiva atd.

9.9.

Třídní schůzky 14.9. se s ohledem na epidemiologickou situaci nekonají.

Od čtvrtka by měli žáci nosit do školy roušky, které překrývají nos i ústa. Pravidla pro nošení roušek si vysvětlíme zítra ve škole.

Zpravidla budou stejné jako po 25.5.2020


8.9.

Termíny schůzek s rodiči

14.9. 2020 - pouze informace mailem! , 16.11.2020 a 12.4.2021 - třídní schůzky

11.1.2021 a 24.5.2021 - hovorové hodiny

Od 7.9. již probíhá výuka dle rozvrhu4.9. První týden školy máme za sebou.

Moc děkuji rodičům,

-za vyplnění formulářů do školy a školní družiny

- za vyplnění str.1 v žákovské knížce

-za obalení učebnic, pracovních sešitů, ŽK, deníčku a linkovaných sešitů

-za včasný příchod Vašich dětí do školy

-za nošení věcí na vyučování dle provizorního rozvrhu, který byl napsán v deníčku( Čtvrtek - Čj, M, Čt, Prv, Pátek - Čj, M, Čt, Vv).

- za zaplacení třídního fondu 1000,- Kč na škol.rok 2020/2021.( Zůstatek třídního fondu z 1. třídy jsem dle souhlasu Vás- rodičů převedla na tento školní rok).

Peníze, které jsou v třídním fondu slouží k placení pracovních sešitů, linkovaných a nelinkovaných sešitů, výkresů, barevných papírů, různého dalšího materiálu a dalších potřeb do výtvarné výchovy a pracovních činností,

100,-Kč poplatek za kopírování, na výzdobu třídy, na výukové programy, na drobné odměny pro děti za soutěže ve vyučování, na diplomy, na odměny na školu v přírodě, na Mikuláše atd.

Všechny účty mám vlepeny v sešitě a můžete do něj nahlédnout na první třídní schůzce.


1.9. 2020

Od 2.9. se děti budou ráno přezouvat a převlékat v šatně.

Na ŽK mají napsáno číslo skříňky, všichni si dnes zkusili odemknout a zamknout šatní skříňku. Klíče od skříňky, prosím zavěstě na dostatečně dlouhou kšandu na krk společně s čipem a kšandu čitelně velkým a viditelným písmem podepište křestním jménem i příjmením a připište 2.C.

V deníčku a žákovské knížce máte vloženy formuláře k vyplnění, prosím, zašlete po dítěti vyplněné do konce týdne.

V ŽK, prosím, doplňte čitelně 1.stranu .

Pokud jste si prostudovali žlutý leták Bakalky a již vybrali pro své dítě nějaký kroužek, máte v ŽK vložené i 2 přihlášky na kroužky. Kdyby Vám přihlášky nestačily, dám dítěti další. Kroužky budou ještě v průběhu září nabízet další subjekty, takže můžete vybírat postupně. Kroužky budou začínat až v říjnu.

Od zítřka beru na vědomí, že děti přihlášené do družiny půjdou na oběd a do družiny. Ostatním dětem, pokud jsou přihlášení do ŠD a zítra ještě půjdou po vyučování domů, nezapomeňte napsat do malého deníčku D- odchod domů po vyuč. a sám nebo s doprovodem.

Prosím rodiče, aby v tomto týdnu zajistili obalení učebnic, pracovních sešitů, sešitů, deníčků a žákovských knížek průsvitnými obaly.

Do konce týdne by děti měly přinést knížku Z deníku kocourka Modroočka, vybavený kufřík do Vv a Pč, uzavíratelný pytlík do Tv a vše viditelně podepsané - kufřík, pytlík, i věci uvnitř.

Do konce týdne taky pošlete, prosím, po dítěti 1 krabici kapesníků, 2 balíky skládaných utěrek, 1 dezinfekční mýdlo s pumpičkou.

Děti si letos nemusí brát přezůvky domů, mohou je nechávat v šatní skříňce.

Jakmile budou mít děti obalené učebnice, budou si nechávat v šanonu ve třídě Hudební výchovu, Čítanku, mimočítankovou četbu- Z deníku kocourka Modroočka.

Zítra ve středu 2.9. dostanou děti učebnice, pracovní sešity, sešity

Od 2.9. máme 4 vyučovací hodiny od 7,55 hod - 11,40 hod. S sebou- aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití a dobrou náladu.

Školní družina funguje od 1.9. od 6,30 hod do 17,30 hod.

Dobrý den, vítám Vás v novém školním roce 2020/2021 ve třídě 2.C


Nový školní rok začíná 1.9. v úterý.

První školní den bude 1 vyučovací hodina od 7,55 hod do 8,40 hod. Děti se nebudou přezouvat.

Napište, prosím, dětem na lísteček, zda půjdou domů hned po vyučování s doprovodem nebo bez doprovodu,

nebo půjdou na oběd a do školní družiny!

První den dostanou děti žákovskou knížku, deníček, klíček od šatní skříňky, formuláře pro rodiče k vyplnění, rozvrh, žlutý leták ZŠ Bakalka 2020/2021 a pokyny pro 2.třídu.

Od druhého dne se děti již budou přezouvat v šatně.

2.9. s sebou aktovku, vybavené pouzdro, děti obdrží učebnice, pracovní sešity a sešity. ( D.ú.- co nejdříve vše obalit průsvitnými obaly)

Od 2.9. do 4.9. budou 4 vyučovací hodiny -od 7,55 hod do 11,40 hod.

Podle rozvrhu se budeme učit od 7.9.


Rozloučení s 1. třídou

Už se těšíme do 2. třídy. To už z nás budou zkušení školáci.